pasek-lic

Breadcrumbs

Rekrutacja - Liceum Ogólnokształcące

 

Zasady rekrutacji do Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego

na rok szkolny 2022/2023

 

Klasyczne Liceum Ogólnokształcące ogłasza nabór do czteroletniego liceum ogólnokształcącego                na rok szkolny 2022/2023.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023
Lp. Nazwa czynności Termin
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 20 kwietnia do 17 maja 2022 r., do godz. 12:00
2. Weryfikacja wniosków do 31 maja 2022 r.
3. Możliwość dokonania zmian na liście preferencji od 4 do 11 lipca 2022 r., do godz. 15:00
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 8 do 12 lipca 2022 r., do godz. 15:00
5. Weryfikacja danych ze świadectw i z zaświadczenia o wyniku egzaminu do 15 lipca 2022 r.
6. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 19 lipca 2022 r., do godz. 12:00
7.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez:

1) dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2) dostarczenie oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty i pozostałych dokumentów,

3) dokonanie opłaty rekrutacyjnej

od 19 do 22 lipca 2022 r., do godz. 12:00
8. Ogłoszenie listy przyjętych 25 lipca 2022 r., do godz. 12:00
9. Spotkanie dla rodziców uczniów przyjętych 30 sierpnia 2022 r., godz. 18:00

 

PUNKTACJA

 

Przy postępowaniu rekrutacyjnym punktowane są:

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

b) oceny końcowe z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeliczane są na punkty: wynik w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. Za egzamin można uzyskać maksymalnie 100punktów.

Przyznawane są punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwie najlepsze oceny spośród następujących przedmiotów: biologia, geografia, chemia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny. Sposób przeliczania ocen na punkty:

a) ocena celująca                 – 18 punktów,

b) ocena bardzo dobra       – 17 punktów,

c) ocena dobra                     – 14 punktów,

d) ocena dostateczna          – 8 punktów,

e) ocena dopuszczająca      – 2 punkty.

 

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 

Pozostałe zasady punktacji w Regulaminie.

 

DOKUMENTY

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  • karta zdrowia ucznia,
  • dwie fotografie podpisane na odwrocie

 

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Informujemy, że rekrutacja do Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego odbywa się drogą elektroniczną.


- Osoby ze szkół podstawowych w województwie łódzkim:


Macierzyste gimnazjum lub szkoła podstawowa wydaje uczniom loginy i hasła, za pomocą których należy się zalogować pod adresem 
lodzkie.edu.com.pl. Po wprowadzeniu danych kandydat drukuje wniosek o przyjęcie do szkoły i składa go w szkole pierwszego wyboru.


-Osoby ze szkół podstawowych spoza województwa łódzkiego mają dwie możliwości:


1. Zgłaszają się do sekretariatu Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego, który dokonuje ich rejestracji w systemie. Otrzymują login i hasło do zalogowania się pod adresem lodzkie.edu.com.pl i wprowadzają dane, po czym drukują wniosek o przyjęcie do szkoły i dostarczają do sekretariatu KLO.


2. Sami się rejestrują pod adresem 
lodzkie.edu.com.pl. Następnie wyszukują odpowiednią szkołę, wprowadzają dane, drukują wniosek i dostarczają go do sekretariatu KLO.

  Regulamin naboru do  Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego>pobierz 

 

 Deklaracja wyboru profilu dla nowego liceum > pobierz

 

 Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego (rok zał. 1998) już od pond 20 lat z wielkim sukcesem kształci uczniów, przygotowuje do egzaminu maturalnego i do studiów wyższych w kraju i za granicą. Jest najlepszym liceum w mieście i okolicy. Świadczą o tym bardzo wysokie lokaty w rankingach, zwłaszcza w najbardziej znanym rankingu liceów miesięcznika Perspektywy: w roku 2022 – 51. miejsce w Polsce, 4. miejsce w województwie łódzkim. Klasyczne Liceum Ogólnokształcące od lat znajduje się w grupie 100 najlepszych liceów w Polsce ciesząc się tytułem Złotej Szkoły.

Założeniem naszego Liceum jest wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo i chrześcijańskie wychowanie. Wielkim atutem naszej szkoły jest dowolny wybór przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym. Uczeń nie jest przypisany do klasy o określonym profilu, lecz dowolnie komponuje sobie swój profil – zestaw przedmiotów rozszerzonych, zgodnie z zainteresowaniami i wymaganiami uczelni wyższych. Dzięki indywidualnemu rozpoznaniu potrzeb i możliwości ucznia, każdy może rozwijać się i specjalizować w wybranej dziedzinie.

W celu jak najskuteczniejszego przygotowania ucznia do matury oferujemy zwiększoną ilość godzin z poszczególnych przedmiotów w porównaniu ze szkołami publicznymi. Organizujemy także kursy maturalne – dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury.

Uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza z kół przedmiotowych, mające na celu pogłębienie wiedzy i przygotowanie do olimpiad i konkursów z wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach. Otrzymują też listy zapraszające do studiowania na najlepszych uczelniach w Polsce.

Prowadzimy także współpracę zagraniczną. Uczniowie mogą wziąć udział w wymianie młodzieży z partnerską szkołą w Bad Bentheim w Niemczech, w letnich kursach językowych, w ciekawych wycieczkach krajowych i zagranicznych.

 

Facebook Widget Slider

Menu